ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ
редакція від
10.07.2024 року

  1. Визначення та терміни◦

Програма лояльності Всесвіт привілеїв (далі - «Програма лояльності» або «Програма») - це унікальна система, створена з метою забезпечення Учасників можливістю накопичувати та обмінювати Бонуси на Винагороди на Вебсайті. Програма лояльності діє на території України за винятком тимчасово окупованих територій України, на якій органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, та/або територій територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», скорочена назва АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, фінансова установа-емітент карток Visa, які пов’язані з участю у Програмі.

Картка - банківська картка Visa, емітована Банком, яка надає Держателю картки право здійснювати безготівкові розрахунки за товари та послуги, отримувати готівкові кошти та брати участь у Програмі лояльності відповідно до її Правил. В контексті участі у Програмі лояльності, зазначена Картка вважається активною, якщо держатель за її допомогою здійснив операції, за які нараховуються Бонуси відповідно до цих Правил. До участі в Програмі допускаються Картки Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite Premium, Visa Infinite, емітовані Банком.

Держатель картки – фізична особа, на ім’я якої Банк видав Картку, яка дає право брати участь у Програмі лояльності.

Організатор – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРД ІНДАСТРІАЛ", зареєстроване відповідно до законодавства України та знаходиться за адресою: 79035, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 186.

Учасник - фізична особа, яка на момент реєстрації у Програмі досягла 18 років, і яка є Держателем Картки. Участь у Програмі можуть брати лише ті громадяни України, у яких є реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

Партнер - компанія, яка надає можливість Учасникам Програми лояльності обмінювати Бонуси на Винагороди відповідно до цих Правил. Учасники на Веб-сайті Програми мають змогу ознайомитись з переліком Партнерів. Організатор залишає за собою право змінювати перелік Партнерів без попереднього повідомлення Учасників.

Винагорода - товари, послуги, сертифікати, знижки та інші привілеї, які містяться у переліку Винагород на момент обміну Бонусів на Винагороди. Актуальний перелік Винагород розміщується на Вебсайті Програми. Організатор залишає за собою право змінювати Перелік Винагород без попереднього повідомлення Учасників.

Бонуси – умовні розрахункові одиниці, які накопичує Учасник Програми лояльності згідно з Правилами , та які можуть бути використані Учасником для обміну на Винагороди, відповідно до цих Правил. Бонуси не можуть бути обміняні на грошові кошти, оскільки не є грошовою одиницею або платіжним засобом відповідно до законодавства України.

Обліковий запис (Кабінет) - особиста зона на Вебсайті кожного Учасника Програми лояльності, яка є електронним реєстром інформації, який ведеться Організатором за допомогою його інформаційних систем, та яка містить інформацію про нараховані, списані та анульовані бонуси відповідно до цих Правил.

Платіжна система – платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів.

Правила Програми лояльності (надалі «Правила») – ці правила та умови участі у Програмі, які опубліковані на Вебсайті Програми.

Вебсайт – платформа Програми лояльності, яка є сукупністю логічно пов'язаної гіпертекстової інформації, оформленої у вигляді окремих сторінок і доступної в мережі Інтернет за посиланням https://visa.pb.ua/ (далі - Вебсайт), в межах якої містяться Облікові записи Учасників та відбувається опрацювання запитів Учасників щодо обміну Бонусів на Винагороди відповідно до цих Правил.

Розрахункова операція – операція з оплати товарів, робіт і послуг за допомогою Картки шляхом здійснення e-commerce транзакції (внутрішньої або закордонної), за виключенням транзакцій по UA-UBER.

Мова Правил Програми та Вебсайту - українська мова, яка має переважну силу над іншими редакціями, доступними на Вебсайті.

2. Загальні положення

2.1. Організатор здійснює організацію та просування Програми лояльності на території України. Організатор не є фінансовою установою та не надає жодних кредитних, дебетових чи інших фінансових послуг, не видає кредитних, дебетових чи платіжних карток будь-якого виду. У зв’язку з наявністю Картки в Учасника виникають відносини з Банком, який здійснив емісію Картки, а не з Організатором.

2.2.. Ці Правила визначають умови участі у Програмі і вимоги до її Учасників та інших сторін. Учасник погоджується регулярно, не менше ніж 1 (один) раз на 7 днів перевіряти на Вебсайті чи були внесені зміни до Правил. Дані Правила можуть бути змінені Організатором в односторонньому порядку у будь-який час без попереднього повідомлення Учасника. Зміни можуть стосуватися Правил, кількості Бонусів, які необхідні для Винагороди, терміну дії Бонусів, умови та порядок нарахування, списання та анулювання Бонусів та інше. Інформація про зміни буде розміщена Організатором на Вебсайті. Оновлена версія Правил набуває чинності через 7 календарних днів після розміщення відповідної інформації на Вебсайті. Учасник має право відмовитись від участі в Програмі лояльності у випадку, якщо він не погоджується з внесеними змінами до Правил. Для цього йому необхідно письмово повідомити про це Організатора упродовж 7 (семи) календарних днів від дати оприлюднення оновленої версії Правил на Вебсайті. Якщо Учасник не повідомить Організатора про відмову від участі в Програмі, це означатиме, що Учасник погоджується зі зміненими Правилами та продовжує брати участь у Програмі. У випадку відмови Учасника, його участь у Програмі припиняється на наступний робочий день з моменту отримання відповідного повідомлення Організатором. Зміни правил Партнерів Програми, перелік Винагород, які доступні для обміну, або кількість Бонусів, які Учасник може обміняти на певні Винагороди, не вважається зміною Правил Програми. Реалізація Організатором свого права передати частково або повністю свої права та обов’язки, передбачені цими Правилами, іншій особі також не вважатиметься зміною Правил Програми, про яку йдеться у цьому пункті 2.2 і треті особи можуть бути залучені Організатором з метою реалізації Програми.

2.3. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Програми повідомляється:

Володільцем персональних даних Учасників Програми є Організатор та Партнер.

Персональні дані Учасників Програми обробляються з метою забезпечення участі в цій Програмі, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

З метою обробки персональних даних обробляються: прізвище, ім’я,  по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, РНОКПП.

Персональні дані оброблятимуться шляхом вчинення наступних дій, але не виключно: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.

Персональні дані Учасників Програми без отримання від них або їхніх законних представників окремої згоди, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у цих Правилах у випадках, визначених Законом.

Персональні дані Учасників Програми будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом участі у Програмі, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних, якщо інший строк не передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана в цих Правилах.

Учасники Програми володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону.

Порядок Банку щодо захисту персональних даних та приватності розміщено на сайті: https://newpromos.privatbank.ua/zakhyst_personalnykh_danykh.

Порядок Організатора щодо захисту персональних даних та приватності розміщено на сайті: https://privat.loyalty.services/topic/privacy_policy.

2.4. Організатор при передачі Винагороди Учаснику виступає податковим агентом у розумінні ПКУ, утримує і перераховує до бюджету податки і збори в порядку, передбаченому законодавством України, що регулює оподаткування подарунка. Організатор не несе відповідальність за сплату Учасником податків, не пов'язаних з передачею Винагороди Організатором. Кожен Учасник самостійно несе відповідальність за свій сукупний дохід.

2.5. Організатор має право припинити Програму лояльності або будь-яку її частину в будь-який час шляхом розміщення повідомлення на Вебсайті за 7 календарних днів до запланованої дати припинення. Після закінчення цього терміну, обмін Бонусів на Винагороди стане неможливим та усі Бонуси, що залишаться в Обліковому записі, буде анульовано.

3. Умови участі у Програмі

3.1 Учасником Програми лояльності може бути фізична особа, яка виконує наступні умови:

• є Держателем Картки Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite Premium, Visa Infinite, емітованої Банком;

 • здійснив принаймні одну розрахункову операцію в мережі Інтернет за допомогою платіжної Картки Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite Premium, Visa Infinite, емітованої Банком;

• здійснив реєстрацію на Вебсайті Програми лояльності;

 • ознайомився з Правилами програми, Політикою конфіденційності та їх прийняв.

3.2. Детальнішу інформацію про участь певної Картки у Програмі можна отримати безпосередньо в Банку.

3.2.1. Реєстрація у Програмі лояльності здійснюється на Вебсайті шляхом створення Облікового запису Учасника (Кабінету), ідентифікатором якого є номер мобільного телефону Учасника, прив’язаний до його картки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі - «Ідентифікатор»).

3.2.2. Зареєструвавшись для участі в Програмі та підтвердивши свої реєстраційні дані, Учасник надає свою згоду виконувати Правила програми та Політику конфіденційності, та зобов'язується самостійно стежити за наявністю чи відсутністю змін до Правил та Політики конфіденційності.

3.3. До участі в Програмі допускаються громадяни України, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код). Учасник Програми має право зареєструвати лише один Обліковий запис. Юридична особа та жодна фізична особа за її дорученням не може бути учасником Програми.

3.4. Обліковий запис Учасника Програми лояльності містить детальну інформацію про Бонуси, що були нараховані, списані, анульовані, а також відомості про баланс Бонусів Учасника та надає можливість Учасникам здійснювати обмін Бонусів на Винагороди.

3.5. У випадку виникнення підозри щодо шахрайських дій або підозрілої поведінки Учасника, Організатор має право тимчасово заблокувати його Обліковий запис та призупинити участь в Програмі лояльності.

3.6. Організатор може припинити участь Учасника у Програмі лояльності у наступних випадках:

• власне бажання Учасника, донесене до відома Організатора шляхом заповнення відповідної форми на Вебсайті Програми (а у випадку відсутності такої форми, шляхом надсилання повідомлення Організатору);

• припинення реалізації Програми;

• закриття банківського рахунку Учасника Програми та припинення дії Картки, яка зареєстрована для участі в Програмі;

 • смерть Учасника.

3.7. Наслідком припинення участі у Програмі є анулювання усіх нарахованих Учаснику Бонусів.

 4. Права та обов’язки Учасника

4.1. Здійснивши реєстрацію у Програмі відповідно до цих Правил, Учасник має право користуватись Вебсайтом, отримувати нараховані Бонуси, обмінювати Бонуси на Винагороди.

4.2. Учасникові надається доступ до інформації про нараховані, анульовані та списані бонуси з Облікового запису. Він може будь-коли перевірити залишок бонусів на балансі у своєму Обліковому записі (Кабінеті).

4.3. Учасник самостійно вирішує, чи отримувати новини, інформаційні та/або рекламні повідомлення Програми, про що зазначає під час реєстрації у Програмі, або у будь-який час протягом участі в Програмі.

4.4. Учасник самостійно і своєчасно інформує Організатора про зміну своїх контактних даних, які потрібні для надання інформації про Програму та отримання Винагород.

4.5. Інші Картки можуть бути додані до Облікового запису шляхом передачі Банком відповідних даних Організатору, з метою спільного накопичення бонусів на одному Обліковому записі. Власником таких Карток може бути тільки сам Учасник. При припиненні участі Картки у Програмі (закінчення терміну дії, блокування, видалення), накопичені по такій Картці Бонуси залишаються на Обліковому записі, до якого була прикріплена Картка.

4.6. Учасник має право припинити участь у Програмі у будь-який момент упродовж строку дії Програми, надіславши відповідне письмове (також електронне) повідомлення Організатору.

5. Порядок нарахування Бонусів

5.1. Банк та Організатор самостійно на власний розсуд визначають умови та порядок нарахування Бонусів. Бонуси нараховуються при здійсненні Учасником Розрахункових операцій за допомогою Картки, що зареєстрована до участі в Програмі.

5.2. Бонуси нараховуються після реєстрації Картки в програмі та розраховуються за наступною формулою:

1 бонус зараховується за кожні 10 грн за операції, які визначені Банком до нарахування Бонусів.

5.2.1 Нові Картки автоматично додаються до Облікового запису Учасника тільки після здійснення Учасником входу в Програму. Бонуси нараховуються на нову Картку тільки з дати її додавання в Програму (здійснення входу в Програму з новою Карткою).

5.3. Учаснику додатково можуть бути нараховані такі типи бонусів:

5.3.1. Вітальний бонус:

• для карти Visa Platinum — 300 бонусів

• для карти Visa Signature — 500 бонусів

• для карти Visa Infinite Premium та Visa Infinite — 1000 бонусів, які надаються за реєстрацію Учасником першої Картки в Програмі в залежності від типа Картки.

5.3.2. Святковий бонус:

• для карти Visa Platinum — 300 бонусів

• для карти Visa Signature — 500 бонусів

• для карти Visa Infinite Premium та Visa Infinite — 1000 бонусів, які одноразово нараховуються Учаснику до Дня народження, за умови що Учасник є активним в Програмі (заходив в Обліковий запис не менше одного разу за попередній місяць). Якщо в Учасника зареєстровано в Програмі декілька Карток, нарахування Бонусів здійснюється в сумі, яка відповідає Картці найвищого типу.

5.3.3. Додаткові види Бонусів, які можуть нараховуватись у випадках, визначених Організатором або Банком.

5.3.4. Максимальна кількість Бонусів, яка може бути нарахована Учаснику впродовж календарного місяця — 5000 (п’ять тисяч) Бонусів, не враховуючи суму Вітального бонуса, зазначеного в п.5.3.1. або/та суму Святкового бонуса, зазначеного в п.5.3.2., якщо він/вони також нараховані в розрахунковому місяці.

5.4. В окремо визначених ситуаціях, зокрема під час рекламних кампаній, спеціальних акцій і пропозицій від Організатора, Банку чи Партнерів Програми, може відбуватись нарахування додаткових Бонусів відповідно до правил нарахування додаткових Бонусів, які повідомляються окремо на Вебсайті та застосовуються разом з умовами таких рекламних кампаній, спеціальних акцій та пропозицій.
5.5. Нараховані Бонуси мають термін дії 36 місяців з дня їх нарахування.
5.6. Бонуси не нараховуються за здійснення Учасником Розрахункових операцій у наступних категоріях торгово-сервісних підприємств:

МСС

Назва категорії торгово-сервісного підприємства

Опис

1

4829

Грошові перекази

Операція, при якій кошти доставляються або стають доступними людині в місці, відмінному від місця, де проводиться переказ грошей. Ці операції включають безособові операції, наприклад, що просуваються Інтернетом.

2

6012

Фінансові установи - торгівля та послуги

Для торгових покупок або послуг, що надаються фінансовими інститутами. Подібні покупки або послуги можуть включати чеки та інші фінансові товари, товари для просування, позики, оплати за довідки (послуги-поради). Для безпеки оплати послуг маклерських транзакцій, або інших подібних витрат використовують МСС 6211. Для готівкової видачі в банкоматах використовують МСС 6011.

3

7995
9754

Азартні ігри, Собачі гонки, Державна лотерея

Розміщення ставок, купівля квитка лотереї, комерційні ігри при польоті, або покупці жетонів (фішок) або інших інструментів замість готівки, товарів, або послуг, що стосуються азартних ігор, установ типу казино, іподромів, карткових будинків, авіаліній, і т.д.

4

6010
6011

Фінансові інститути - зняття готівки вручну чи автоматично

Грошові виплати в банкоматах, що належать, орендованих, контрольованих або спонсорованих банками, заощадженнями та позиками, заощадженнями та кредитними спілками.

5


6529
6530

Фінансові установи Remote Stored Value Load-Member, Remote Stored Value Load

Може бути використаний як внутрішній код якоїсь організації.

6

6050
6051

Фінансові установи - квазі-кеш
Не-фінансові інститути - іноземна валюта, грошові перекази (що не передаються), дорожні чеки, квазі-кеш

Купівля грошових чеків, іноземної валюти, грошових замовлень, або використання платіжних карток для відкриття депозитного рахунку в нефінансових інститутах або фінансових установах. Будь-яка комісія, що стягується за покупки таких квазі-кеш інструментів (майже готівки) і включається в загальну суму транзакцій.

7

6211

Цінні папери - Брокери / Дилери

Оплати, що стягуються торговими точками, які продають, купують цінні папери, акції, облігації, товари та загальні фонди.

8

6532
6533

Платіжна операція - фінансова установа
Платіжна операція – продавець

Переказ коштів з карт MasterCard на рахунок MasterCard. Внутрішні платежі в Бразилії за допомогою купона («CARNE») в регіоні Латинської Америки та Карибського басейну.

9

6534
6536
6537
6538

Грошовий переказ - фінансова установа, грошові перекази MasterCard MoneySend - всередині країни, між країнами і грошові перекази MasterCard MoneySend Funding

Платіжні операції MoneySend всередині країн та між країнами.
Транзакції MoneySend Funding, в яких власник карти використовує карту MasterCard для фінансування транзакції MoneySend Payment Transaction.

10

6540

Нефінансові установи - Stored Value Card Purchase / Load

Цей MCC використовується для початкової покупки та/або будь-якого подальшого перезавантаження карт зі збереженою цінністю (включаючи картки Visa Prepaid), що відбуваються в нефінансових установах.

11

9311

Податкові платежі

Місцеві, державні, і федеральні об'єкти, які беруть участь у фінансовому управлінні і оподаткуванні, включаючи збір податків і штрафів. Вони включають митне бюро і Держмитком.

12

4814

Телекомунікаційні послуги

Провайдери телекомунікаційних послуг, таких, як місцеві та міжміські телефонні дзвінки і послуги факсу. Включені точки, які продають передплачені телефонні послуги, такі як телефонні картки, і точки, які виконують регулярне (наприклад, щомісячні) виставлення рахунків за телефонні дзвінки

13

4900

Комунальні платежі

Включає електрику, газ, воду / каналізацію та вивезення сміття.

14

7994

Галереї/ установи з відеоіграми

Торговці, які використовують монетні автомати для розваги, включаючи галереї відео гри, які зазвичай розташовуються в торгових центрах. Інші апарати, з якими можуть працювати торговці, включаючи музичні автомати, пінбол машини, слот машини, механічні ігри і кабіни миттєвого фото.

15

8999

Професійні послуги, ніде більше не класифіковані

Точки, що займаються традиційними «професіями», які пропонують вузькоспеціалізовані послуги, і часто вимагають від співробітників отримання додаткового або спеціальної освіти або навчання для надання послуг. Цей MCC слід використовувати тільки в тому випадку, якщо бізнес торгової точки не описується іншим, більш конкретним MCC. До прикладів таких точок відносяться іпотечні брокери, дослідницькі фірми, фахівці з фінансового планування, графічні дизайнери, запрошені доповідачі і викладачі, судові стенографісти, оцінювачі нерухомості, дослідницькі фірми та аукціонні будинки тощо.

*основною мовою таблиці є українська мова, яка має переважну силу над іншими редакціями, доступними на Вебсайті.

5.7. Банк на власний розсуд формує вищевказаний перелік винятків і може вносити в нього зміни, що не призведе до анулювання або списання Бонусів, що були нараховані раніше (за винятком ситуацій, коли такі Бонуси було нараховано внаслідок повного або часткового повернення товарів/послуг, обману, шахрайства, іншої умисної дії або технічного збою у функціонуванні інформаційних систем Організатора). У разі виникнення помилок (неправильно нараховані/списані Бонуси і т.д.) Організатор Програми має право вносити необхідні виправлення до балансу Учасника Програми.

5.8. При нарахуванні Бонусів відбувається округлення їх кількості з точністю до сотих у бік зменшення, а на балансі Учасника відображаються цілі числа, при цьому здійснюється сумування попередніх бонусів із наступними із врахуванням сотих часток.

5.9. Упродовж 30 дній від дати проведення Платіжною системою розрахунку з Банком здійснюється нарахування Бонусів на баланс Учасника Програми.

5.10. При нарахування Бонусів за закордонні Розрахункові операції застосовується округлений курс Платіжної системи, який діє на момент отримання Організатором інформації про Розрахункову операцію.

5.11. Повне або часткове повернення на картковий рахунок Учасника коштів за здійсненими Розрахунковими операціями (наприклад, оплати Карткою за товари/роботи/послуги), призводить до списання з Облікового запису Учасника Бонусів, які були раніше нараховані за зазначені Розрахункові операції, в результаті чого баланс Бонусів в Обліковому записі Учасника зменшується. Тобто, у разі повернення Учасником придбаного раніше товару/робіт/послуг, нараховані за оплату цього товару/робіт/послуг Бонуси анулюються та підлягають списанню з Облікового запису Учасника.

5.12. Банк та/або Організатор залишають за собою право зупинити нарахування Бонусів, списати Бонуси з Облікового запису Учасника чи заборонити їх обмін на Винагороди у таких випадках: Учасник порушує Правила Програми; в Організатора та/або Банку наявні обґрунтовані підозри щодо шахрайства або іншої неправомірної поведінки, пов’язаної з участю в Програмі, тощо. У будь-якій із ситуацій, зазначених у цьому пункті, Організатор та/або Банк визначають тривалість та умови заходів, що необхідні для захисту та ефективного функціонування Програми.

6. Порядок обміну Бонусів

6.1.У кожного Учасника Програми є Обліковий запис для накопичення Бонусів. Умовою обміну Бонусів на Винагороди є згода Учасника на отримання Винагород, яку він надає, проставивши відповідну позначку на сторінці обміну.

6.2. При обміні спочатку списуються Бонуси, нараховані згідно Додатку 1 до Правил Програми. Після цього списуються Бонуси, нараховані за загальними Правилами Програми, наступним чином: у хронологічному порядку, починаючи з тих, що були нараховані найраніше і закінчуючи найбільш пізніми.

6.3. Банк та Організатор Програми самостійно визначають кількість Бонусів, які підлягають списанню з Облікового запису Учасника при обміні Бонусів на Винагороди. Учасник може обміняти на Винагороди тільки ту кількість Бонусів, яка наявна у нього на момент обміну.

6.4. Учасникові надається право обміняти Бонуси лише на ті Винагороди, які містяться в переліку Винагород, опублікованому на Вебсайті Програми.

6.5. Якщо повернення, списання, анулювання Бонусів, скасування Розрахункових операцій, чи інші обставини призвели до того, що Учасник обміняв на Винагороди більшу кількість Бонусів, ніж фактично доступна кількість, визначена за підсумками корегування кількості Бонусів, надмірно обміняні Бонуси вважаються авансовими за своєю природою і будуть списані з тих Бонусів, що будуть нараховані у майбутньому.

6.6. У момент обміну на Винагороди відповідна кількість Бонусів підлягає списанню з Облікового запису Учасника. Списані Бонуси не можуть бути повернуті на Обліковий запис Учасника у майбутньому, окрім як за умов, прямо передбачених цими Правилами. Для обміну на Винагороди використовується тільки ціла сума Бонусів без десятих.

6.7. Передача обраної Учасником Винагороди або права на її отримання здійснюється засобами електронного зв'язку (електронним листом або смс-повідомленням). Конкретний спосіб передачі залежить від формату Винагороди Партнера Програми.

6.8. Партнер Програми визначає умови та терміни передачі Винагороди Учаснику, з яким можна ознайомитись на сторінках замовлення Винагороди, що містяться на Вебсайті Програми.

6.9. Учасник не має права обміняти або повернути Винагороду, яка була отримана в обмін на Бонуси.

6.10. Якщо Учасник виявить будь-які недоліки щодо якості та/чи кількості Винагород або про випадок, коли Винагорода не відповідає замовленню, обраному Учасником, він зобов’язується негайно повідомити про це Організатора. Недоліком є невідповідність номіналу, торгової мережі чи терміну дії замовленої та отриманої Винагороди. Якщо Учасник упродовж 4 робочих годин після отримання Винагороди не повідомив про виявлені пошкодження, недоліки, невідповідності і прийняв Винагороду, то вважається, що Учасник отримав Винагороду належної якості, а Бонуси, які були використані з метою обміну на цю Винагороду, не підлягають поверненню Учаснику, а Учасник втрачає право заявити претензії щодо цієї Винагороди в майбутньому.

6.11. З моменту отримання Винагороди Учасник самостійно забезпечує її належне зберігання та захист від втрати, крадіжки чи несанкціонованого копіювання. У випадку втрати загублені Винагороди відновленню не підлягають, а Організатор не приймає жодних претензій з цього приводу.
6.12. Бонуси не мають жодної грошової вартості, не є засобом оплати, валютою чи цінним папером.
6.13. Бонуси не мають готівкового (грошового) вираження та за жодних обставин не можуть бути отримані в грошовому еквіваленті. Бонуси не є електронними грошима і не виконують функцію електронних грошей. Бонуси не є товаром і не можуть бути придбані Учасником чи третіми особами за власні кошти. Бонуси не є грошима і жодним чином до них не прирівнюються.
6.14. Організатор на власний розсуд формує Перелік Винагород та вносить до нього, у разі необхідності, зміни. Організатор не зобов’язаний інформувати Учасників про такі зміни. Актуальною вважається та версія Переліку Винагород, яка доступна на Вебсайті Програми у момент обміну Бонусів на Винагороди.

7. Партнери Програми

7.1. З метою реалізації Програми та обміну Бонусів на Винагороди Організатор Програми на підставі окремих домовленостей самостійно залучає Партнерів Програми.

7.2. Організатор не несе відповідальності за будь-які дії або бездіяльність Партнера Програми та третіх сторін, а також за будь-які збитки або шкоду, що виникли в результаті будь-якої взаємодії між Учасником і Партнером Програми. Партнери Програми є самостійно відповідальними щодо використання Винагород, які належним чином передані Учаснику в обмін на Бонуси. Організатор не надає жодних гарантій щодо Партнерів Програми та їх пропозицій. Організатор Програми не несе відповідальності за якість товарів, робіт, послуг, які надаються Партнерами Програми в результаті використання Винагороди. Організатор не приймає і не перевіряє комплектність, кількість і якість товарів, робіт, послуг, які надаються Партнером Програми Учаснику в результаті використання Винагороди. Учасник самостійно без залучення Організатора взаємодіє з Партнерами Програми з усіх питань, що пов’язані з використанням Винагородами.

7.3. Партнери Програми самостійно забезпечують якість товарів, робіт, послуг, які ними надаються. Учасник перевіряє комплектність, кількість і якість товарів, робіт, послуг, які йому надаються Партнером Програми. У випадку виявлення невідповідності Учасник повинен негайно повідомити про це Партнера Програми.

 8. Запити, скарги, запит інформації

8.1.У випадку необхідності отримати інформацію щодо Програми Учасник може звертатися за номерами +380739000002 (098 або 050) та +380443000503 або написати в чат Приват 24 чи у чат-бот Visa.

8.2. Звернення Учасника до Організатора має відбуватись відповідно до п.8.1. із детальним описом обставин скарги. Для забезпечення оперативної обробки скарги Учасник повинен визначити контактну особу та надати Організатору Програми у порядку, передбаченому у пункті вище, з описом скарги та зазначенням контактної особи та її номер телефону.

8.3. У відповідь на звернення, представник Організатора зв’яжеться з Учасником Програми упродовж 3 (трьох) робочих днів.

8.4. Організатор Програми розглядатиме звернення та скарги упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення від Учасника. У виняткових випадках Організатор залишає за собою право встановлювати інший термін розгляду скарг, про що повідомлятиме Учасника додатково.

8.5. Організатор програми самостійно визначає правила, порядок та способи вирішення спорів.


9. Прикінцеві положення

9.1.Правила Програми складені відповідно до вимог чинного законодавства України. У разі виникнення суперечок щодо виконання умов Програми лояльності першим засобом вирішення є переговори причетних сторін. Якщо переговори виявляться неуспішними, суперечки можуть вирішуватися у судовому порядку згідно з діючим законодавством України.

9.2. Юрисдикція. Ці Правила та інші умови участі у Програмі регулюються відповідно до законодавства України. Усі спори, пов'язані з Участю у Програмі Винагород, підсудні виключно судам міста Львова.

9.3. Конфіденційність. Організатор збирає та обробляє персональні дані Учасника відповідно до чинного законодавства щодо захисту персональних даних, а також згідно з Політикою конфіденційності Програми лояльності, розміщеною за адресою: https://privat.loyalty.services/topic/privacy_policy.

9.4. Банківська таємниця. Учасник уповноважує Банк для передачі Організатору, а також усім суб’єктам, які залучені до надання послуг за Програмою Лояльності, зокрема Партнерам Програми своїх даних, що підлягають охороні за режимом банківської таємниці, як це передбачено ст. 60 Закону України No. 2121-III «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, в межах, визначених необхідністю участі у Програмі лояльності, а також уповноважує Організатора та усіх суб’єктів, які залучені до надання послуг за Програмою лояльності, зокрема Партнерів, здійснювати обробку зазначених даних в межах, визначених необхідністю реалізації Програми лояльності.

9.5. Відповідальність. Погоджуючись з цими Правилами в межах чинного законодавства Учасник погоджується з тим, що Організатор не несе відповідальності за шкоду, спричинену Учаснику у процесі чи внаслідок його участі у Програмі лояльності, крім випадків, коли така шкода була завдана Організатором внаслідок його навмисних дій чи злочинної недбалості. Погоджуючись з цими Правилами в межах чинного законодавства Учасник погоджується також з тим, що Організатор не гарантує відсутності недоліків чи недостачі товарів/послуг, які є Винагородами в рамках Програми лояльності. Гарантії щодо певного товару/послуг належать до сфери відповідальності їх виробників, постачальників. Організатор Програми не є відповідальним за дії або бездіяльність Партнерів, виробників/постачальників товарів/послуг та третіх сторін.

9.6. Для уникнення сумнівів, компанія Visa Inc. та будь-які афілійовані з нею особи не беруть участі в організації Програми, а також у процесах, що пов'язані з нарахуванням Бонусів та обміном Бонусів на Винагороди, та не несуть відповідальності за дотримання Організатором, Партнерами, виробниками/постачальниками товарів / послуг законодавства України та цих Правил, а також не відповідають за претензіями Учасників Програми.

Додаток 1. Винагороди: Бонус при купівлі товарів та/або послуг Партнерів

Цей додаток є невід’ємною частиною Правил Програми лояльності та регулює порядок нарахування Бонусів при купівлі товарів та/або послуг, які пропонує Партнер, та/або залучені ним треті особи (продавці товарів та провайдери послуг) відповідно до замовлення Учасника, розміщеного на вебсайтах таких продавців товарів та провайдерів послуг.

1. Організатор діє у якості Адміністратора Вебсайту, на якому Організатор надає послуги технологічної платформи, на якій рекламують і пропонують свої товари та послуги Партнери, та/або залучені ними треті особи (продавці товарів та провайдери послуг).

2. Бонуси нараховуються Учаснику Програми лояльності у разі придбання ним товарів та/або послуг, які пропонує Партнер, та/або залучені ним треті особи (продавці товарів та провайдери послуг). Перелік таких товарів та/або послуг визначений у каталозі за цим посиланням.

3. Для того, щоб Бонуси були нараховані, Учасник Програми лояльності має обрати пропозицію з каталогу, що розміщений на Вебсайті Програми лояльності, перейти на сайт відповідного магазину та купити товар або послугу Партнера та/або залученої ним третьої особи (продавця товарів та провайдера послуг).

4. Придбання товару або послуги має бути здійснено Учасником у рамках однієї браузерної сесії, тобто безпосередньо після переходу з Вебсайту Програми лояльності на сайт магазину певного продавця товару/провайдера послуг. Наприклад, якщо Учасник не з Вебсайту Програми лояльності перейде на сайт магазину, додасть/видалить товар/послугу із кошика, закриє сайт, повернеться, наприклад, через годину та завершить покупку, то Бонуси не будуть нараховані.

5. При оформленні замовлення по телефону або за допомогою консультанта магазину в процесі придбання Бонуси не нараховуються.

6. Учасник замовляє товари та послуги відповідно до цих Правил, а також згідно з комерційними умовами окремих продавців товарів та провайдерів послуг, що розміщені на сайтах магазинів таких продавців товарів та провайдерів послуг. Перед замовленням та придбанням товару/послуги Учасник має ознайомитися з особливостями, умовами та тарифами магазину. Якщо магазин має якісь специфічні умови нарахування Бонусів, ця інформація публікується на сторінці магазину.

7. Кожен товар та/або послуги містять вказівку на максимальну кількість Бонусів, котрі можуть бути нараховані Учаснику у разі придбання Учасником обраного товару та/або послуги. Кількість Бонусів, що нараховуються, можуть не залежати від вартості товару або послуги. Кількість Бонусів може бути змінена у подальшому, при цьому такі зміни не застосовуються до замовленого товару або послуги.

8. Продавці товарів та провайдери послуг самостійно визначають умови та терміни нарахування Бонусів Учаснику, з якими можна ознайомитись на сторінках замовлення відповідних товарів або послуг.

9. При використанні промокодів, купонів, знижок тощо, яких немає у Програмі лояльності чи на сайтах магазинів відповідних продавців товарів та провайдерів послуг, Бонуси можуть бути не нараховані. При замовленні на AliExpress коригування ціни продавцем або індивідуальна знижка може стати причиною втрати Бонусів.

10. Товари та/або послуги, замовлені Учасником Програми Лояльності, надаються Партнерами, та/або залученими ним третіми особами (продавцями товарів та провайдерами послуг) незалежними від Організатора Програми.

11. Продавці товарів та провайдери послуг самостійно відповідають за правильність і повноту даних, які ними подаються в рамках пропозиції придбати товар чи послугу. Організатор Програми надає продавцям товарів та провайдерам послуг технологічну можливість розмістити таку інформацію на Вебсайті в рамках Програми лояльності, проте Організатор не зобов'язаний перевіряти правильність та достовірність інформації, яку йому надають окремі продавці товарів та провайдери послуг, і не є відповідальним перед Учасником за правильність і повноту таких даних.

12. Учасник може використати накопичені Бонуси для обміну на Винагороди за загальними правилами Програми. За цим додатком до Програми кешбек чи інші грошові виплати не здійснюються.
13. Продавці товарів та провайдери послуг діють самостійно та незалежно від Організатора Програми та забезпечують якість товарів та послуг, які ними надаються. Гарантійні умови на товар визначає та виконує його продавець. Відповідальність за інформацію про товар/послуги несе продавець/провайдер.

14. Продаж товарів та надання послуг може додатково регулюватись Партнером або продавцями/провайдерами. Організатор не несе відповідальності за дії Партнера, Учасника, продавця/провайдера, в тому числі за випадки, коли придбання не відбулось із технічних чи інших причин, або відбулось із помилками відносно суми поповнення та ін.

15. Учасник Програми надає свою безумовну та беззастережну згоду як суб’єкта персональних даних на передачу відповідних персональних даних, необхідних для виконання Партнером, продавцем/провайдером своїх обов’язків, зокрема для обробки даних про платника, про місце доставки товару/послуги та контактні дані.

16. Учасник відповідає за правильність і повноту даних, які ним зазначаються для придбання товару та/або послуги. Організатор не зобов'язаний перевіряти правильність та достовірність інформації, яка використовується або зазначається Учасником, Партнером або продавцем/провайдером.
17. Організатор Програми не є відповідальним за надання послуг, кількість та якість послуг, що надаються Партнером, а також третіми особами (продавцем/провайдером).

18. Максимальна сума вартості може бути обмежена за законом.

19. Митним законодавством можуть встановлюватись обмеження та застосовуватись ввізне мито, ПДВ та інші платежі, якщо товар імпортується (якщо продавцем є іноземний суб’єкт).

20. Продавцем/провайдером може встановлюватись мінімальна суму товару, як умова безкоштовної доставки, або додатково виставлятись до оплати Учасником вартість доставки, на яку Бонуси не нараховуються.

21. Будь-які та всі претензії Учасника, пов'язані з товарами чи послугами, повинні надсилатися безпосередньо Партнеру або третім особам (продавцям/провайдерам), у яких був замовлений товар/послуга.
22. Учасник не повинен розглядати розміщену на платформі інформацію в якості вказівок чи схиляння до замовлення конкретного товару або послуги.

23. Організатор не несе відповідальності за технічні збої/помилки нарахування Бонусів, які стались не з його вини.


Додаток 2. Винагороди Програми лояльності, призначені для використання на території Республіки Польща.

Цей додаток є невід’ємною частиною Правил Програми лояльності та регулює порядок обміну Бонусів на категорію сертифікатів, які діють в торговельних мережах, розміщених в Республіці Польща.

1. В Переліку Винагород, опублікованому на Вебсайті Програми, розміщено категорію сертифікатів на знижку, які призначені для використання в торговельних мережах, які знаходяться на території Республіки Польща, а саме категорії Сертифікати у Польщі. Дану категорію сертифікатів можна використати виключно на території Республіки Польща.
2. Кожен сертифікат, який діє (підлягає використанню) на території Республіки Польща, має номінал (еквівалент) у польських злотих (PLN).При обміні Бонусів на даний тип сертифікатів списується певна сума Бонусів за кожним сертифікатом, вказана у Переліку Винагород. Сума Бонусів, які підлягають списанню під час їх обміну на даний тип сертифікатів, може змінюватись у зв'язку з курсовими коливаннями польських злотих (PLN) до української гривні (UAH) та визначається в односторонньому порядку Організатором. Актуальною вважається та версія Переліку Винагород, яка доступна на Вебсайті Програми у момент обміну Бонусів на Винагороди.

Додаток 3. Винагороди Програми лояльності, призначені для використання на території Федеративної Республіки Німеччина.

Цей додаток є невід’ємною частиною Правил Програми лояльності та регулює порядок обміну Бонусів на категорію сертифікатів, які діють в торговельно-сервісних підприємствах, розміщених в Федеративній Республіці Німеччина.

1. В переліку Винагород, опублікованому на Вебсайті Програми, розміщено категорію сертифікатів на знижку, які призначені для використання в торговельно-сервісних підприємствах, які знаходяться на території Федеративної Республіки Німеччина, а саме категорії Сертифікати у Німеччині. Дану категорію сертифікатів можна використати виключно на території Федеративної Республіки Німеччина.

2. Кожен сертифікат, який діє (підлягає використанню) на території Федеративної Республіки Німеччина, має номінал (еквівалент) у євро (EUR). При обміні Бонусів на даний тип сертифікатів списується певна сума Бонусів за кожним сертифікатом, вказана у Переліку Винагород. Сума Бонусів, які підлягають списанню під час їх обміну на даний тип сертифікатів, може змінюватись у зв'язку з курсовими коливаннями євро (EUR) до української гривні (UAH) та визначається в односторонньому порядку Організатором. Актуальною вважається та версія Переліку Винагород, яка доступна на Вебсайті Програми у момент обміну Бонусів на Винагороди.